TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A GI Group Recruitment Kft. (továbbiakban a „GI GROUP” vagy a „Társaság”) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679 számú EU rendelet (a továbbiakban: a „GDPR”) 13. és 14. cikkében foglalt követelményeknek megfelelően tájékoztatást kíván nyújtani azon adatok adatkezelési céljaira, módjaira és körére, valamint a személyes adatok hozzáférhetőségére ill. nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan, amelyeket a GI Group a saját honlapjára (a továbbiakban: a „Honlap”) vagy más társaság honlapjára vagy közösségi oldalra történt regisztráció igénybevételével, e-mailben vagy az ügynökségek valamelyikén folytatott interjú alkalmával szerez meg nagykorú jelöltektől.

1. A GI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓN KERESZTÜLI, A JELÖLTEK KERESÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA SORÁNI ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJAI

1.1. Az Ön adatait a következő forrásokból szerezzük meg:
–    a GI Group honlapján történő regisztráció során
–    emailen
–    ügynökségeinken keresztül
–    más honlapokon és közösségi oldalakon keresztül

1.2. Adatait a GI Group portálján történő regisztráció céljából kezeljük, abban az esetben is, ha a honlapon közzétett konkrét álláshirdetésre küld be jelentkezést, és akkor is, ha a honlapon keresztül jelentkezik önkéntesen az adatbázisunkba.

1.3. Az Ön személyes adatainak az 1.2. pontban leírt célokból történő kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése a GDPR 6. cikkének 1. szakasza b) pontja értelmében.

1.4. Adatait abban az esetben kezeljük, ha Ön egy konkrét álláshirdetésre jelentkezik, vagy ha az adatbázisunkba jelentkezik önkéntesen a jelöltkeresési és -kiválasztási tevékenységünk kapcsán, konkrétabban:

a. valamelyik ügyfelünknél történő közvetlen elhelyezés
b. GI GROUP-nál történő közvetlen elhelyezés céljából.

Az Ön adatai abból a célból is kezelésre kerülnek, hogy hagyományos vagy automatizált kapcsolattartási módszerekkel üzeneteket küldhessünk Önnek, ideértve az adott pozícióhoz kapcsolódó képzési lehetőségekről szóló értesítéseket, függetlenül attól, hogy ezeket a képzéseket valamelyik ügyfelünk finanszírozza-e, vagy azok szakmaközi finanszírozásúak.
Ha valamelyik álláshirdetésre jelentkezik, adatait jövőbeni munkaerő-keresési és kiválasztási folyamatokban történő részvételhez is kezelhetjük – kivéve ha az adatszolgáltatás alkalmával vagy egy későbbi időpontban tiltakozik adatai ezen célból történő adatkezelése ellen. Ha Ön kifogással él az ilyen adatkezelés ellen, úgy adatait csak azzal a konkrét kiválasztási folyamattal kapcsolatban kezeljük, amelyre Ön pályázik.

1.5. Az Ön személyes adatainak az 1.4. pontban leírt célokból történő kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés a szerződés megkötése előtt az Önnél felmerülő lépések megtételéhez szükséges a GDPR 6. cikke 1. szakaszának b) pontja alapján.

1.6. Az adatkezelés a jogaink bírósági eljárásban történő megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében is történhet.

1.7. Az Ön személyes adatainak az 1.6. pontban leírt célokból történő kezelésének jogalapja továbbá a GDPR 6. cikkének 1. szakaszának f) pontja szerinti jogos érdekeink védelme. A személyes adatok különleges kategóriáinak azonos célú feldolgozására vonatkozó jogalap a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti bírósági eljárásokban fennálló jogok megállapítása, gyakorlása vagy védelme.

2. AZ ADATKEZELÉS TOVÁBBI CÉLJAI ÉS JOGALAPJAI

Az Ön adatai az Ön hozzájárulása alapján a következő további célok érdekében is kezelhetők:
a. a GI GROUP által kínált szolgáltatásokat (ideértve a képzési lehetőségeket, a karrierfejlesztést és a coaching-ot) vagy statisztikai tanulmányokat és kutatásokat és / vagy piaci felméréseket ismertető tájékoztató és promóciós anyagok küldése céljából – hagyományos módon (postai úton és operátoron keresztül lebonyolított telefonhívásokon keresztül) és automatizált kapcsolattartási módszerek (e-mailen, SMS-ben, MMS-ben és azonnali üzenetküldő (messenger) rendszerek) igénybevételével).
b. a cégcsoporthoz tartozó többi EGT-n belüli és kívüli társaság által kínált szolgáltatásokat (például képzési lehetőségeket, karrierfejlesztést, coaching-ot, HR-szolgáltatást, munkaerő- keresést, és -kiválasztást és vezetőkeresést), valamint statisztikai tanulmányokat és kutatásokat és / vagy piackutatási tanulmányokat bemutató anyagok küldése céljából – hagyományos (postai úton és operátoron keresztül lebonyolított telefonhívásokon keresztül) és automatizált kapcsolattartási módszerek (e-mailen, SMS-ben, MMS-ben és azonnali üzenetküldő (messenger) rendszerek) igénybevételével.

2.2. Az Ön személyes adatainak a 2.1. pontban meghatározott célokból történő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének 1. szakasza a) pontja alapján.

2.3. Ön teljesen önkéntesen dönthet arról, hogy hozzájárul-e az adatainak fent leírt célok érdekében történő kezeléséhez. Ezért, ha Ön nem járul hozzá az adatai ilyen célból történő kezeléséhez ill. feldolgozásához, akkor az adatait csak a fenti 1. pontban leírt adatkezelési célokból kezeljük.

3. A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI, AZ ADATOK FORRÁSA ÉS SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁINAK KEZELÉSE

3.1. A GI GROUP személyes adatok általános kategóriáiba tartozó adatokat gyűjt, úgy mint: keresztnév, középső név (adott esetben) vezetéknév, jelszó, születési dátum, személyi azonosító jel (ha van), lakcím, e-mail cím és telefonszám, iskolai végzettség, munkatapasztalat és minden olyan további információ, amely az Ön önéletrajzában szerepel és / vagy amit valamelyik leányvállalatunknál lefolytatott interjú során velünk ismertetett.

3.2. Ezeket az adatokat a GI GROUP Öntől és / vagy harmadik felek által kezelt olyan honlapokról vagy közösségi oldalakról gyűjti össze, amelyeken a GI GROUP álláshirdetéseket tesz közzé (ügyfelei érdekében vagy a saját nevében), vagy amelyeken keresztül Ön konzultálhat a jelölti profiljáról.

3.3. Ha Ön konkrét álláshirdetésre jelentkezik vagy ha önkéntesen jelentkezik az adatbázisunkba, akkor Ön a weboldalon található adatgyűjtési űrlapokon vagy a telefonos interjú során vagy valamelyik fiókunkban lefolytatott személyesen interjú során jelezheti, ha Ön védett kategóriába tartozik. Ez az adat a GDPR 9. cikkének 1. szakasza szerint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik, és a vonatkozó hatályos előírásokkal összhangban kerül kezelésre.

3.4. Az Önre vonatkozó, az 1.2. pontban meghatározott személyes adatok különleges kategóriába tartozó adatok kezelésének jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása a GDPR 9. cikkének 2. szakasza a) pontja alapján. Ha Ön nem adja meg a kifejezett hozzájárulását az Önre vonatkozó különleges adatok kezeléséhez, akkor azokat nem fogjuk tudni kezelni.

3.5. Kérjük, ne tüntessen fel az önéletrajzában semmilyen különleges adatot (így ne adja meg faji vagy etnikai hovatartozását, politikai nézeteit, vallási vagy filozófiai meggyőződését, ne nyilatkozzon arról, hogy szakszervezeti tag-e vagy sem, ne adjon meg genetikai ill. az egyének egyértelmű azonosításához használt biometrikus adatokat, és az egészségére, nemi életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó információt sem).

4. AZ ADATOK MEGŐRZÉSE

4.1. Ha Ön önkéntesen jelentkezett és regisztrált a GI GROUP weboldalán az 1. pont szerinti munkaerő-keresési és kiválasztási célból, akkor az adatai bekerülnek a céges adatbázisba, és a bekerüléstől vagy a weboldallal folytatott utolsó interakció (belépés, adatfrissítés vagy önéletrajz-feltöltés) dátumától vagy az ügynökségekkel folytatott utolsó kommunikáció időpontjától számított 30 hónapig megőrzésre kerülnek, kivéve ha az eredeti tárolási időszak lejárta előtti megkeresésre reagálva Ön hozzájárul az adatmegőrzési időszak meghosszabbításához.

4.2.Ha Ön egy konkrét álláshirdetésre jelentkezés alkalmával regisztrált a GI GROUP weboldalán az 1. pont szerinti munkaerő-keresési és kiválasztási céllal, és ha Ön tiltakozik az ellen, hogy az adatai jövőbeli kiválasztási célokra (jövőbeni közvetítési eljárásokban) is felhasználásra kerüljenek, akkor az adatai csak a konkrét kiválasztási folyamat időtartamára és negatív eredmény csak az eljárás lezárásáig kerülnek tárolásra.

4.3. Abban az esetben, ha az adatkezelés az 1. pontban meghatározottak szerint valamilyen jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, akkor az adatokat egy történeti archívumba visszük fel, és a vitarendezés időtartama alatt, egészen a jogvitát lezáró aktus során megadott határidő lejártáig ott tároljuk.

4.4. Az adatok a 2.1. pont szerinti más célokból történő kezelése során azokat felvesszük a vállalati adatbázisba és azokat a 4.1. pontban meghatározott időtartamig tároljuk, vagy addig, amíg Ön vissza nem vonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

4.5. A fent megadott tárolási időszakok lejártakor az adatokat megsemmisítjük vagy anonimizált formátumra konvertáljuk.

5. AZ ADATOK MEGADÁSÁNAK JELLEGE ÉS AZ ADATOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA MEGTAGADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

5.1. A GI GROUP honlapján található regisztrációs űrlapon csillaggal jelölt adatok megadása elengedhetetlen ahhoz, hogy a GI GROUP az 1. pontban leírtak szerint elvégezhesse a regisztrációt. Ha Ön nem adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, a GI GROUP nem fogja tudni létrehozni az Ön regisztrációját a Honlapon.

5.2. A weboldal adatgyűjtő űrlapján vagy az ügynökségek által feltett kérdések közül a csillaggal jelölt adatok megadása elengedhetetlen ahhoz, hogy a GI GROUP az 1. pontban meghatározott keresési és kiválasztási folyamatokat lefolytathassa.Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, akkor a GI GROUP nem fogja tudni az Ön jelentkezését figyelembe venni.

5.3. A fenti 2. pontban meghatározott adatok megadása nem kötelező. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, vagy nem adja meg a hozzájárulását ezen adatok kezeléséhez, akkor ez nem fogja befolyásolni az Ön regisztrációját a GI GROUP honlapon, és ez nem fog akadályt jelenteni a GI GROUP számára a keresési és kiválasztási folyamatok lefolytatása során.

6. ADATKEZELÉSI MÓDSZEREK

Az adatkezelés a pontosság, a jogszerűség, az átláthatóság és az adattakarékosság elvein (beépített adatvédelem) alapul. Az adatokat manuálisan vagy automatizált módszerekkel is kezelhetjük a lementésük, feldolgozásuk és továbbításuk érdekében, és megfelelő technikai és szervezési módszerek alkalmazásával gondoskodunk arról, hogy a rendszerek és szolgáltatások biztonsága, bizalmas jellege, integritása, elérhetősége és ellenálló képessége biztosított legyen, valamint, hogy elkerüljük az adatvesztést, -megsemmisülést, az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, azok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát ill. azok jogszerűtlen felhasználását. Emellett ésszerű intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy azok az adatok, amelyek nem alkalmasak azon adatkezelési célok megvalósítására, amelyek érdekében azok eredetileg felvételre kerültek, haladéktalanul törlésre vagy kijavításra kerüljenek.

7. AZ ADATOK CÍMZETTJEI

7.1. Az Ön adatait csak a társaságok vonatkozó részlegeinek erre feljogosított munkavállalói kezelhetik, és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében. A hivatkozott alkalmazottak megkapták az általuk elvégzendő feladatokkal kapcsolatosan az adatkezelésre vonatkozóan alkalmazandó utasításokat.

7.2. A GI GROUP a fenti 1. pontban meghatározott célok érdekében a következő felek részére továbbíthatja az Ön személyes adatait:

–    céges vagy egyéb ügyfelek részére
–    Emberi Erőforrások Minisztériuma  részére
–    foglalkoztatási szabályzatokkal vagy intézkedésekkel foglalkozó állami szervek részére ezek vonatkozásában
–    együttműködés esetén más piacüzemeltető részére
–    Jogi tanácsadók részére
–    Képzéssel foglalkozó szervek részére
–    magyarországi vagy külföldi székhelyű, a cégcsoportba tartozó társaságok részére.

7.3. Az Ön személyes adatait kifejezetten adatfeldolgozónak kijelölt harmadik személyek is kezelhetik, akik a GI GROUP számára a következő szolgáltatásokat nyújtják:

–    Weboldal kezelési és karbantartási szolgáltatások
–    Jelölti-adatbázis kezelési és karbantartási szolgáltatások
–    Iktatási szolgáltatásokat
–    Levelező (üzenetküldési) szolgáltatások
–    Piackutatási szolgáltatások.

7.4. A címzettek frissített listája a székhelyünkön érhető el vagy elküldjük, ha e-mailt ír a hu.privacy@gigroup.com címre.

7.5. A jelöltek által megadott személyes adatokat nem hozzuk nyilvánosságra.

8. ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EGT-N KÍVÜLRE

Az Ön adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli társaságok részére.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

9.1. Ön gyakorolhatja a GDPR 15–22. cikke szerinti jogait– amennyiben ezek alkalmazhatók.

9.2. Részletesebben kifejtve: Ön kérhet a személyes adataihoz hozzáférést az adatkezelőtől, kérheti azok helyesbítését vagy törlését, vagy kérheti az adatkezelés korlátozását az érintettre vonatkozóan, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen (a GDPR 18. cikkében leírt esetekben ).

9.3. Ha az adatok továbbításának a GDPR 20. cikke szerinti feltételei teljesülnek , az érintettek kérhetik azt is, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adataikat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, ill. azt is, hogy ha az technikailag megoldható, akkor azokat az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő.

9.4. Ezeket a jogokat az érintettek úgy gyakorolhatják, hogy levelet írnak az alább  megadott címre vagy e-mailt küldenek a következő címre: hu.privacy@gigroup.com. Amennyiben az érintett a kérését elektronikus úton terjeszti elő, akkor az információ elektronikus, közhasználatra alkalmas formában kerül kiadásra.

9.5. Az érintetteknek panaszt tehetnek az Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amelynek elérhetőségei a következők: postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu).

10. A BELEEGYEZÉS VISSZAVONÁSA

10.1. Az érintettek bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat e-mailben a hu.privacy@gigroup.com címre küldött üzenettel.

10.2. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azon adatkezelés jogszerűségét, amely a visszavonás előtt az Ön hozzájárulásán alapult.

11. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

A személyes adatok adatkezelője a GI Group Recruitment Kft.. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Palásti G. György, hu.info@gigroup.com

12. AZ ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatvédelmi tisztségviselő a 20124 Milano, Piazza IV Novembre n. 5. címen érhető el vagy e-mailen a dpo@gigroup.com címen.